Condicions legals
A els efectes del disposat en la normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal, Tot Porter informa al Usuari de l'existència d'un fitxer automatitzat creat i sota la responsabilitat de la mateixa, amb les dades personals que ens pugui facilitar durant la navegació per la nostra web (en el moment de la seva registre o quan remiti un formulari o realitzeu la seva consulta, comentari o sol·licitud), amb la finalitat de poder gestionar la seva petició, així com enviar-los informació per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic i / o mitjà equivalent, sobre productes, serveis, ofertes i novetats que considerem del seu interès.
Tot Porter tractarà les dades de forma confidencial i exclusiva amb l'objectiu de gestionar la relació amb els seus clients i promocionar les seves activitats.
Tot Porter cancel·larà, esborrarà i / o bloquejarà les dades quan resultin inexactes, incompletes o hagin estat deixats de ser necessaris o pertinents per a la seva finalitat, d'acord amb el previst en la legislació en matèria de protecció de dades.
Tot Porter podrà denegar el corresponent servei comercial. El Usuario podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant petició escrita dirigida a la següent adreça de correu electrònic totporter@totporter.cat
Tot Porter adopta els nivells de seguretat segons l'establert en el RGPD (Reglament (UE) 2016/679) de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació de aquestes dades i per la qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades), és a dir, les mesures necessàries per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat a les dades personals, tenint en compte tot moment de l'estat de la tecnologia.
No obstant això, les mesures de seguretat a Internet no són imprudents i poden existir filtracions per actuacions doloses de tercers, de les quals Tot Porter no es fa responsable.
Tot Porter podrà utilitzar cookies durant la prestació del servei del lloc web. Les cookies són procediments automàtics de recollida d'informació personal relativa a les preferències determinades per un usuari durant la seva visita a una determinada pàgina web. Aquesta informació es registra en uns fitxers que estan allotjats en el propi terminal de l'usuari i associats de forma inequívoca a aquest terminal. Cada vegada que el usuari torna a accedir al lloc web en qüestió, aquests fitxers s'activen automàticament de manera que es configura el lloc web amb les preferències indicades en anteriors visites. Les galetes no poden llegir altres cookies creades per altres proveïdors. El Usuario té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s'impedeixi la creació de cookies o s'adverteixi del moment en què això succeeixi. El Lloc web és accessible sense necessitat d'activar les opcions referents a les cookies, tot i que poden impedir el correcte funcionament de mecanismes de seguretat per a serveis exclusius o determinats serveis que requereixen una major seguretat. La finalitat última de les cookies del lloc web és facilitar la navegació de l'usuari. En les visites de l'Usuari al lloc web, la major part de la informació que recollim - com el domini des del qual es connecta a Internet, data, hora d'accés, adreça d'Internet a partir de la qual es fa enllaç directe a les nostres pàgines- És purament estadístic, no estant en cap suposat personalitzat. Fem ús de la informació sobre el nombre de visites i el seu ús en conjunt per fer nostre lloc més útil i interessant per als nostres usuaris.